آموزش ریاضیات و معادلات دیفرانسیل

ارائه مفاهیم معادلات دیفرانسیل و ریاضیات دانشگاهی و پایه به صورت ساده و قابل فهم و شفاف

آموزش ریاضیات و معادلات دیفرانسیل

ارائه مفاهیم معادلات دیفرانسیل و ریاضیات دانشگاهی و پایه به صورت ساده و قابل فهم و شفاف

در این سایت ما بر آن هستیم بتوانیم به بهترین وجه ممکن مفاهیم به ظاهر دشوار و معضل مباحث معادلات دیفرانسیل و ریاضیات پایه و دانشگاهی را برای دانشجویان و دانش آموزان حل و فصل نماییم تا درک کنند که این کوه عظیم مشکل به راحتی قابل حذف هست به شرطی که مفاهیم درک شود و ساده سازی مفاهیم صورت گیرد .

پیوندهای روزانه
به نام خدا

دانش آموزان و دانشجویان عزیز مباحث تدریسی اینجانب که برای شما دوستان ارائه خواهم داد در4گروه طبقه بندی میگردد

1- مباحث مربوط به ریاضیات مقدماتی و پایه

2- ریاضیات عمومی یک  دانشگاهی و  پیش دانشگاهی 

3- معادلات دیفرانسیل


هر یک از این تقسیمات بر اساس سر فصل ها و نیاز های دانش آموزان و دانشجویان قابل تغییر میباشد اما در یک جهرچوب کلی هر یک را به صورت کلی ابتدا در نمودار های درختواره ذکر میکنم و در مرحله بعد در هر بخش زیر موضوعات را به صورت کاملا ریز و تفکیک شده برایش ما دوستان عزیز انتشار میدهم تا دوستان بر اساس نیاز و ضعف های خود بتوانند هر مبحثی را انتخاب و برای آموزش درخواست دهند


1 -  گروه ریاضیات پایه و مقدماتی:

این گروه شامل موارد زیر میباشد

الف : مجموعه ها 

ب : اتحاد های جبری 

ج : رادیکالها

د : توان

ه : معادلات و نامعادلات

و : معادلات درجه دوم

ز : مثلثات 

ح : لگاریتم 

ط : تصاعد 

ی : فاکتوریل

ک : معادله خط دکارتی 

ل : بسط دو جمله ای نیوتن 

2 - گروه ریاضی عمومی یک دانشگاهی و پیش دانشگاهی  :

این گروه شامل موارد زیر میباشد

الف : تابع 

ب : حد و پیوستگی

ج : مشتق و کاربرد های آن

د : دنباله و سری

ه : دستگاه مختصات قطبی

و : اعداد مختلط


3 - گروه معادلات دیفرانسیل :

این گروه شامل سر فصل های زیر میباشد 

- تعریف معادلات و معادلات دیفرانسیل

- متغیر های مستقل و وابسته

- مرتبه و درجه معادلات

- جوابهای خصوصی و عمومی و منفرد

- معادلات مرتبه اول

- معادلات جداشدنی

- تبدیل معادلات جدا نشدنی به جداشدنی

- حل معادلات مرتبه اول با تغییر متغیر

- معادلات همگن یا متجانس

- تبدیل معادلات ناهمگن به همگن

- کاربرد هندسی معادلات دیفرانسیل

- معادلات دیفرانسیل کامل

- عامل یا فاکتور انتگرال ساز

- حل معادلات با فرمول های دیفرانسیل کامل

- منحنی پوش و دسته های منحنی

- معادلات خطی مرتبه اول

- معادلات برنولی

- معادلات ریکاتی

- معادلات clairout

- معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

- مفهوم مستقل خطی در معادلات دیفرانسیل و پدیده رونسکین

- معادلات کوشی اویلر

- تبدیلات لاپلاس

- معکوس تبدیلات لاپلاس

- تبدیل لاپلاس بعضی از توابع خاص